fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz

Řád hospodaření platný do 22.12.2017 naleznete ZDE.


ŘÁD HOSPODAŘENÍ FONDU ROZVOJE CESNET, Z. S. P. O.

(dále jen „Řád“)

A. Pravidla hospodaření Fondu rozvoje

I.
Účel Fondu

Fond rozvoje CESNET, z. s. p. o. (dále jen „Fond“) je souborem finančních prostředků vyčleněných CESNET, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Sdružení“) za účelem financování rozvojových projektů v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti Sdružení v souladu se schválenou koncepcí Sdružení a podpory vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců řádných i přidružených členů Sdružení (dále jen "členů" nebo "členů Sdružení", vyjma případů, kdy bude uvedena konkrétní kategorie člena) na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti Sdružení.

II.
Finanční zdroje Fondu

Finančními zdroji Fondu jsou finanční prostředky získané z prodeje části Sdružení ve výši 311 364 000,- Kč (dále jen „základní zdroj“) spolu s výnosem z hospodaření se základním zdrojem přiděleným Sdružením podle pravidel dále uvedených a dále ostatní finanční prostředky přidělené Sdružením.

III.
Pravidla hospodaření s finančními zdroji Fondu

 1. Za hospodaření s finančními zdroji Fondu odpovídá představenstvo Sdružení (dále jen „představenstvo“).

 2. Finanční zdroje lze zhodnocovat především prostřednictvím investic do státních dluhopisů a jiných cenných papírů se státní zárukou, do hypotečních zástavních listů či jejich uložením na běžném bankovním účtu nebo termínovaném vkladu nebo investicemi do kvalitních dluhopisů s odpovídajícím ratingem. Část finančních zdrojů lze investovat do podílových listů fondů, případně do likvidních akcií, přičemž veškeré tyto investiční instrumenty musí být kvalitní s odpovídajícím ratingem nebo garancí a jejich podíl na celkové hodnotě portfolia nepřekročí 30%. Zároveň nesmí stupeň rizikovosti celého portfolia dle ukazatele SRRI překročit hodnotu 4. Cílem je dosáhnout ze všech těchto investic co nejvyšších výnosů s co nejnižší mírou rizika. Jiná forma zhodnocování či uložení finančních zdrojů musí být schválena valnou hromadou Sdružení (dále jen „valná hromada“).

 3. Veškeré výnosy z hospodaření se základním zdrojem se přidělí na financování činnosti Fondu.

 4. Základní zdroj Fondu nelze použít k účelům stanoveným v čl. I tohoto Řádu a není možné jej čerpat. Se základním zdrojem nakládá představenstvo po schválení valnou hromadou způsobem stanoveným v odst. 2 tohoto článku.B. Rada fondu

 1. K zabezpečení poslání Fondu (čl. I. tohoto Řádu) je ustanovena Rada fondu (dále jen "Rada"), jejíž členové jsou voleni valnou hromadou.

 2. Rada zejména:

 • vyhlašuje výběrová řízení na výzkumné a vývojové projekty a projekty pro podporu vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů Sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti Sdružení (dále jen „projekty“) v souladu s pravidly stanovenými Konkurzním řádem schváleným valnou hromadou;

 • vybírá oponenty pro předkládané návrhy projektů a řídí oponentní řízení;

 • projednává, vyhodnocuje a vybírá návrhy projektů, rozhoduje o zamítnutí, vyloučení, nepřijetí, vrácení k přepracování nebo přijetí návrhů projektů;

 • zpracovává zprávu o hodnocení výsledků řešených projektů a předkládá ji představenstvu;

 • rozhoduje o sankcích pro řešitele podle Konkurzního řádu;

 • přijatým návrhům projektů přiděluje finanční prostředky v rámci valnou hromadou schválených finančních zdrojů Fondu;

 • vyhodnocuje výsledky projektů a dalších aktivit financovaných z prostředků Fondu;

 • plní další úkoly svěřené Radě představenstvem, v souladu s Konkurzním řádem, či usnesením valné hromady;

 • navrhuje Konkurzní řád a jeho doplňky a změny.

 1. Rada je za svoji činnost odpovědná valné hromadě.

 2. Rada má sedm členů. Členové Rady jsou voleni vždy na dva roky.

 3. Členové Rady jsou voleni valnou hromadou z kandidátů navržených členy Sdružení. Každý člen Sdružení může navrhnout pouze jednoho kandidáta. Volba probíhá v jednom kole, přičemž zvoleno je sedm kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky členů Rady pro případ, že funkce kteréhokoli člena Rady bude v Radě ukončena před uplynutím jeho funkčního období (dále jen „náhradníci“).

 4. Člen Rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno Radou. Rada je povinna projednat vzdání se funkce člena Rady na nejbližším zasedání poté, co byla o jeho odstoupení informována a informovat o odstoupení představenstvo. Člen Rady může být odvolán valnou hromadou na návrh představenstva nebo Rady.

 5. V případě zániku členství člena Rady v Radě před skončením jeho řádného funkčního období je Rada po projednání s představenstvem oprávněna na uvolněné místo člena Rady kooptovat nového člena, a to z osob náhradníků (odst. 5 tohoto článku) s ohledem na pořadí dosažených hlasů. Nejbližší valná hromada poté členství nového člena potvrdí nebo zvolí jiného člena Rady. Funkční období nového člena Rady (náhradníka) skončí v řádném termínu pro skončení funkčního období původního člena Rady, jehož členství v Radě zaniklo. Počet členů Rady nesmí klesnout pod 4 členy.

 6. Členové Rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Rady.

 7. Rada rozhoduje hlasováním. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Za přítomného člena se považuje i člen připojený v době konání zasedání Rady videokonferenčně. Každý člen má jeden hlas. Za schválený se považuje ten návrh, pro který hlasují alespoň 4 přítomní členové Rady. Hlasování Rady Fondu rozvoje může být prováděno per rollam pomocí elektronické komunikace jako elektronicky podepsaný e-mail. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasili všichni členové Rady. Na nejbližším příštím zasedání Rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

 8. Jednání Rady svolává předseda Rady dle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. Rada pořizuje ze svého jednání zápis.

 9. Představenstvo informuje Radu vždy jednou za čtvrt roku o alokaci finančních zdrojů. O závažných změnách v alokaci informuje představenstvo Radu operativně.

 10. Představenstvo informuje Radu neprodleně po rozhodnutí valné hromady o schválené výši finančních zdrojů Fondu určených k rozdělení.

 11. Členové Rady jsou za svoji činnost odměňováni. Výše jejich odměny je schvalována valnou hromadou na návrh představenstva v souladu se stanovami Sdružení.

C. Společná ustanovení

 1. Tento Řád a jeho změny jsou schvalovány valnou hromadou. Návrhy Řádu a jeho změn předkládá valné hromadě představenstvo po projednání s Radou nebo prostřednictvím představenstva Rada nebo řádný člen Sdružení.

 2. Tento Řád v plném rozsahu nahrazuje Řád hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z. s. p. o. schválený valnou hromadou dne 21. 12. 2017.

 3. Tento Řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou.

V Praze dne 17. 12. 2020


SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator – Syntetický ukazatel rizika a výnosu) SRRI zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu a tím i rizikovost investice. Je odvozen pouze z historického vývoje hodnoty investice v měně fondu a má tudíž omezené využití pro předpověď vývoje rizikovosti takové investice do budoucna Nabývá hodnot 1 až 7, přičemž hodnota 1 je přiřazena nejméně rizikovým investicím, hodnota 7 nejrizikovějším. Hodnota 4 odpovídá volatilitě do 10%. Zavedení tohoto ukazatele vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel má umožnit srovnání rizikovosti standardních fondů kolektivního investování v rámci Evropské unie. Podrobnější informace na http://www.esma.europa.eu/system/files/09_1026_Final_KID_SRRI_methodology_for_publication.pdf.

3


Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional