fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz

Řád hospodaření platný do 17.12.2020 naleznete ZDE.


Řád hospodaření Fondu rozvoje CESNET


ČÁST PRVNÍ

Pravidla hospodaření Fondu rozvoje

Čl. I

Pravidla a účel Fondu

1. Pravidla hospodaření Fondu rozvoje stanovuje tento Řád hospodaření fondu rozvoje CESNET

(dále jen „Řád“).

2. Fond rozvoje CESNET (dále jen „Fond“) je souborem finančních prostředků vyčleněných CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „Sdružení“) za účelem financování rozvojových projektů v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti Sdružení v souladu se schválenou koncepcí Sdružení a podpory vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců řádných i přidružených členů Sdružení (dále jen "členů" nebo "členů Sdružení", vyjma případů, kdy bude uvedena konkrétní kategorie člena) na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti Sdružení.

Čl. II.

Finanční zdroje Fondu

Finančními zdroji Fondu jsou finanční prostředky získané z prodeje části Sdružení ve výši 311 364 000,- Kč (dále jen „základní zdroj“) spolu s výnosem z hospodaření se základním zdrojem přiděleným Sdružením podle pravidel dále uvedených a dále ostatní finanční prostředky přidělené Sdružením.

Čl. III.

Pravidla hospodaření s finančními zdroji Fondu

1. Za hospodaření s finančními zdroji Fondu odpovídá představenstvo Sdružení (dále jen „představenstvo“).

2. Ke zhodnocování finančních zdrojů Fondu lze využít následující investiční instrumenty:

a) až do 100% hodnoty investičního portfolia lze využít investic do českých státních dluhopisů, kvalitních korporátních dluhopisů s odpovídajícím ratingem, do hypotéčních zástavních listů, podílů investičních fondů, charakterizovaných jako fondy dluhopisové nebo peněžního trhu, do nástrojů peněžního trhu a do vkladů u bank;

b) až 50 % finančních zdrojů lze investovat do investičních fondů, charakterizovaných jako fondy akciové nebo smíšené;

c) až 10 % finančních zdrojů lze investovat do kvalitních likvidních akcií kotovaných na BCPP. Zároveň nesmí stupeň rizikovosti celého portfolia dle ukazatele SRRI překročit hodnotu 4. Cílem je dosáhnout ze všech těchto investic co nejvyšších výnosů s co nejnižší mírou rizika.

3. Jiná forma zhodnocování či uložení finančních zdrojů, než je uvedeno v čl. III odst. 2, musí být schválena valnou hromadou Sdružení (dále jen „valná hromada“).

4. Veškeré výnosy z hospodaření se základním zdrojem se přidělí na financování činnosti Fondu.

5. Základní zdroj Fondu nelze použít k účelům stanoveným v čl. I odst. 2 a není možné jej čerpat. Se základním zdrojem nakládá představenstvo po schválení valnou hromadou způsobem stanoveným v odst. 2 a 3 tohoto článku.

ČÁST DRUHÁ

Rada fondu rozvoje

Čl. IV

Působnost Rady fondu rozvoje

1. K zabezpečení účelu Fondu (čl. I. odst. 2) je ustanovena Rada fondu rozvoje (dále jen "Rada"), jejíž členové jsou voleni valnou hromadou.

2. Do působnosti Rady patří zejména:

a) vyhlašovat výběrová řízení na výzkumné a vývojové projekty a projekty pro podporu vzdělávání, zajištění pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů Sdružení na předních světových

pracovištích z oblasti předmětu činnosti Sdružení (dále jen „projekty“) v souladu s pravidly stanovenými Konkurzním řádem schváleným valnou hromadou;

b) vybírat oponenty pro předkládané návrhy projektů a řídit oponentní řízení;

c) projednávat, vyhodnocovat a vybírat návrhy projektů, rozhodovat o zamítnutí, vyloučení, nepřijetí, vrácení k přepracování nebo přijetí návrhů projektů;

d) zpracovávat zprávu o hodnocení výsledků řešených projektů a předkládat ji představenstvu;

e) rozhodovat o sankcích pro řešitele podle Konkurzního řádu;

f) přijatým návrhům projektů přidělovat finanční prostředky v rámci valnou hromadou schválených finančních zdrojů Fondu;

g) vyhodnocovat výsledky projektů a dalších aktivit financovaných z prostředků Fondu;

h) plnit další úkoly svěřené Radě v souladu s Konkurzním řádem představenstvem, či usnesením valné hromady;

i) navrhovat Konkurzní řád a jeho doplňky a změny.

3. Rada je za svoji činnost odpovědná valné hromadě.

Čl. V

Členství v Radě

1. Rada má sedm členů. Funkční období Rady je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová

Rada.

2. Členové Rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Rady.

3. Člen Rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno, nebo kdy mělo být projednáno Radou. Rada je povinna projednat odstoupení člena Rady na nejbližším zasedání poté, co byla o jeho odstoupení informována, a informovat o něm představenstvo.

4. Člen Rady může být odvolán valnou hromadou na návrh představenstva nebo Rady.

5. V případě zániku členství člena Rady před skončením řádného funkčního období Rady je Rada po projednání s představenstvem oprávněna na uvolněné místo člena Rady kooptovat nového člena, a to z náhradníků s ohledem na pořadí jimi získaných hlasů. Funkční období nového člena Rady (náhradníka) skončí v řádném termínu pro skončení funkčního období Rady. Pokud nelze kooptovat náhradníka, je představenstvo povinno svolat do 30 dnů od vzniku této právní skutečnosti valnou hromadu, která zvolí chybějícího člena Rady na dobu do konce funkčního období Rady. V případě nečinnosti nebo nezpůsobilosti představenstva svolat valnou hromadu se bude postupovat v souladu s čl. 17.1. stanov Sdružení.

6. Členové Rady jsou za svoji činnost odměňováni. Výše jejich odměny je schvalována valnou hromadou na návrh představenstva v souladu se stanovami Sdružení.

Čl. VI

Jednání Rady

1. Jednání Rady svolává předseda Rady dle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. Rada pořizuje ze svého jednání zápis.

2. Členové Rady se mohou zúčastnit zasedání Rady i prostřednictvím vzdáleného přístupu, např. videokonferenčně.

3. Rada rozhoduje na základě hlasování. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Za přítomného člena se považuje i člen připojený v době konání zasedání Rady videokonferenčně. Každý člen má jeden hlas. Za schválený se považuje ten návrh, pro který hlasují alespoň čtyři přítomní členové Rady.

4. Hlasování Rady může být prováděno per rollam pomocí elektronické komunikace, a to prostřednictvím elektronicky podepsaných zpráv elektronické pošty. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasili všichni členové Rady. Na nejbližším příštím zasedání Rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

Čl. VII

Informační povinnost představenstva

1. Představenstvo informuje Radu vždy jednou za čtvrt roku o alokaci finančních zdrojů. O závažných změnách v alokaci informuje představenstvo Radu bezodkladně.

2. Představenstvo informuje Radu neprodleně po rozhodnutí valné hromady o schválené výši finančních zdrojů Fondu určených k rozdělení.

Čl. VIII

Platnost a účinnost Řádu

1. Tento Řád a jeho změny jsou schvalovány valnou hromadou. Návrhy Řádu a jeho změn předkládá valné hromadě:

a) představenstvo po projednání s Radou, nebo

b) Rada prostřednictvím představenstva, nebo

c) řádný člen Sdružení.

2. Tento Řád v plném rozsahu nahrazuje Řád hospodaření Fondu rozvoje CESNET schválený valnou hromadou dne 17. 12. 2020.

3. Tento Řád nabývá je platný dnem jeho schválení valnou hromadou.

4. Případné změny Řádu nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí valné hromady bylo přijato.

 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2021

 

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional