fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Vyhlášení kola 2024/1

 

Vyhlášení výběrového řízení
Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o.

 

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2024 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Finanční prostředky na řešení rozvojových projektů pro rok 2024 lze poskytnout v těchto tematických okruzích:

 

 

A. Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.

 

Cílem je zvýšení stupně využití e-infrastruktury CESNET a rozvoj informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti. Preferovány budou projekty využívající existující služby e-infrastruktury CESNET pro potřeby členů sdružení CESNET. Očekávají se projekty zaměřené především na:

 

 1. vývoj a implementace nástrojů pro správu identit a přístupů, rozvoj federativní autentizační a autorizační infrastruktury, využití nových identifikačních, autentizačních a autorizačních prostředků, využití certifikátů a časových razítek, implementace služeb nabízených na https://eIDAS.cesnet.cz do aplikací a služeb členů sdružení (využití centrálního úložiště certifikátů, vzdáleného podpisu, validátoru elektronicky podepsaných dokumentů...)
 2. optimalizaci poskytování služeb správy sítí, nové metody identifikace uživatelů v síti a ochrany dat, využití sítě k automatizované instalaci, konfiguraci a správě s důrazem na bezpečnostní aspekty
 3. zavedení/zvýšení/zlepšení zabezpečení sítí a služeb a ochranu uživatelů, za využití služeb CESNETu a napojení se na běžící projekty, tj.: pokrytí sítě bezpečnostními nástroji detekujícími anomálie v provozu typu útok, scanování apod., tzn. nasazení zařízení typu IDS, honeypot, sonda, aplikace na zpracování logů ze systémů (např. fail2ban), případně vývoj nového typu detektoru apod., implementace konektoru za použití klientské knihovny Warden a sdílení zachycených dat v systému Warden (systém pro sdílení informací o bezpečnostních událostech, warden.cesnet.cz); využití výstupů k vytvoření organizačně-procesního zázemí bezpečnostního týmu
 4. návrh/metodiku/doporučení pro zpracování logů z provozních systémů (síťových služeb například el.pošta, www, DNS, DHCP, prostředí Windows domény), popis postupů, co je potřeba v prostředí organizace logovat, za jakým účelem, jakým způsobem, po jakou dobu, jakými nástroji
 5. návrh/metodiku/doporučení pro zajišťování "zdraví" koncových zařízení uživatelů (pracovní stanice, notebooky), popis vhodných mechanismů při jejich správě, a dále ochrana prostředí například na úrovni lokální sítě, FW ochrany, monitoringu, detekce, zpracování logů a auditních nástrojů
 6. zpřístupnění vědeckovýzkumných datových souborů nebo jejich národních replik. Jedná se primárně o přípravu dat resp. datových sad pro budoucí uložení do repozitářů v národní datové infrastruktuře budované v rámci výzev Open Science s podporou OP JAK, případně o vytvoření nástrojů, které usnadní práci s daty uloženými v připravovaných repozitářích. Očekávaným výsledkem je odpovídající metodika práce s daty a nástroje pro práci s nimi (např. webová aplikace). Očekává se, že uložení dat včetně nástrojů pro práci s nimi bude realizováno pomocí cloudových služeb e-infrastruktury CESNET s napojením na postupně vytvářené prostředí a nástroje Národní repozitářové platformy
 7. podporu IoT infrastruktury; vytvoření uzlu sítě pro bezdrátové senzory; ukládání, zpracování a vizualizace pořízených dat; zabezpečení IoT sítí; aplikace založené na využití této infrastruktury
 8. transformace e-infrastruktury organizace do hybridního cloudového prostředí – integrace nebo transformace vlastní e-infrastruktury do cloudových (IaaS) služeb, tvorba cloudových aplikací a návrh způsobu jejich sdíleného využití napříč členskými institucemi sdružení CESNET
 9. koordinaci postupů a zajištění sdílení zkušeností napříč VVŠ v oblasti naplňování nových zákonných povinností plynoucích z připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti (transpozice NIS2), v oblasti reakce na opatření NÚKIB a prohlubování spolupráce VVŠ s využitím platformy manažerů kybernetické bezpečnosti. Očekávaný je společný projekt či projekty pro více členských institucí zaměřený na zvyšování odolnosti univerzitní veřejnosti vůči kyberútokům a hrozbám sociálního inženýrství; zajištění efektivního provozování a správné konfigurace bezpečnostních nástrojů detekujících anomálie a kyberútoky v provozu; automatizaci reakcí na bezpečnostní incidenty
 10. podporu digitalizace procesů VVŠ a komunikaci se státem zajišťovanou sdružením jako neveřejným operátorem KIVS. Pro udržení kontinuity funkčního konsorcia v oblasti digitalizace po ukončené podpoře CRP se očekává jeden společný projekt s finanční dotací pro řešitelský tým, který zajistí mimo jiné komunikaci na národní úrovni. Cíle a výstupy projektu budou reagovat na aktuální legislativní požadavky především v oblasti implementace Zákona č.12/2020 Sb. a Zákona č.261/2021 Sb. a budou navazovat na již realizované výstupy projektů NPO SDG a NPO SC C3

 

B. Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

 

Cílem je podpořit nové aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET, které se týkají předmětu činnosti členů sdružení

 1. např. aplikace s vysokými požadavky na přenosovou a výpočetní kapacitu v oblasti medicínských aplikací, vektorového zpracování rozsáhlých dat, multimediální přenosy pro spolupráci ve vědeckovýzkumných oblastech, aplikace využívající federativní správu identit např. v oblasti knihoven, využití systémů pro ukládání a přenos videa ve vysoké kvalitě v prostředí výuky či jejich integrace s autentizačně autorizačními systémy vysokých škol, aplikace využívající síť v oblasti velmi přesného času, ultrastabilní optické frekvence, případně využití infrastruktury k sensingu a v kvantové oblasti.
 2. aplikace metod strojového učení a umělé inteligence s využitím služeb MetaCentra (zejména nového clusteru NVIDIA T4).
 3. použití AI (Umělé Inteligence) pro návrh, řízení a analýzu chování počítačových sítí a bezpečnostních hrozeb
 4. použití Virtuální reality pro modelování a správu počítačových sítí

 

Preferovány budou projekty zaměřené na spolupráci několika organizací využívajících e-infrastrukturu CESNET.


Očekávají se projekty, které buď ověří chování stávajících systémů v prostředí sítí členů sdružení CESNET nebo společné projekty výzkumných skupin AI na VŠ a výpočetních center.

 

V tematických okruzích A i B se připouští i financování vzdělávacích kurzů (účast doložena certifikátem) souvisejících s řešenou oblastí.

 

 

Věcný záměr a technickou realizovatelnost projektu je doporučeno projednat s příslušným oddělením sdružení CESNET minimálně 5 dní před termínem podáním projektu. V takovém případě k projektu přiložte vyjádření vedoucího pracoviště nebo jeho zástupce  (https://www.cesnet.cz/sdruzeni/organizacni-struktura/)

 

 

Podmínky:

 1. Výstupy projektu (dokumentace, popisy postupů, manuály, schémata apod.) budou zpřístupněny členům sdružení, u vybraných projektů může být zpravodajem projektu navržena povinnost uspořádat podrobnější prezentaci výstupu projektu pro členy sdružení v dohodnutém termínu a místě.
 2. Závěrečná zpráva k projektům z tematické oblasti I. obsahuje standardně detailní technickou zprávu obsahující popis použitých řešení, konfigurace, schéma sítě a zapojení, popis použitých zařízení včetně detailů jako jsou například verze SW a firmware, podrobné hodnocení zkušeností získaných při řešení projektu, provozu apod. včetně doporučení pro jiné potenciální uživatele vybraného a implementovaného řešení.  Technická zpráva bude po ukončení projektu publikována na webových stránkách pracoviště řešitele projektu. Pokud některé okolnosti řešení projektu znemožňují zpracování a/nebo publikování takové technické zprávy, uvede to řešitel výslovně v návrhu projektu.
 3. Řešitelem projektu (dále jen "řešitelem") může být pouze zaměstnanec v pracovním poměru s vyšším než polovičním úvazkem k členu sdružení CESNET, nebo pokud to zadání tematického okruhu výslovně připouští, student v prezenční formě studia v doktorském studijním programu. Spoluřešitelem projektu může být zaměstnanec člena sdružení nebo student, případně jiná fyzická nebo právnická osoba.
 4. Nejméně 15% z celkových nákladů projektu musí být zajištěno spoluúčastí ze strany nositele projektu – člena sdružení. Více na https://fondrozvoje.cesnet.cz/navody.aspx
 5. Doložení spoluúčasti nositele projektu je součástí závěrečných dokumentů projektu. Jako spoluúčast budou uznány finanční prostředky, vynaložené nositelem projektu až po datu uzavření smlouvy na řešení projektu s výjimkou zařízení, které může být pořízeno již od data podání projektu.
 6. Nepřipouští se forma spoluúčasti nositele projektu v položce Mzdy, připouští se spoluúčast v položce Ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) a Režie.
 7. Předpokládaná standardní délka trvání projektu je 12 měsíců, mohou být podávány i návrhy na projekty s delší nebo kratší navrhovanou dobou trvání.
 8. Je možné podávat rovněž návrhy projektů s celoplošnou působností řešící určitou problematiku ve vymezených tematických okruzích pro všechny členy sdružení.
 9. Počet návrhů projektů za člena sdružení není omezen. Projekt může podávat rovněž společně více členů sdružení nebo společně vysoká škola (školy) a ústav (ústavy) Akademie věd ČR.
 10. V případě, že spoluřešitelem projektu je právnická osoba založená za účelem podnikání, musí být její finanční příspěvek k řešení projektu minimálně stejný jako požadovaný příspěvek z Fondu rozvoje nebo vyšší.
 11. Připouští se návrhy projektů s mezinárodní účastí.
 12. Podstatné změny projektu je nutno projednat předem s Radou Fondu rozvoje prostřednictvím Agentury Fondu rozvoje.
 13. Pokud uživatel použije výstupy projektu v odborné publikaci, je povinen uvést jméno poskytovatele finančních prostředků (tj. Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o.)

Další podmínky jsou uvedeny v „Konkurzním řádu Rady Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o.“, jehož platné znění je uveřejněno na adrese: https://fondrozvoje.cesnet.cz/  a v pokynech uvedených na téže adrese.

 

 

Návrh projektu (formuláře a samotný text projektu) musí být podán elektronicky prostřednictvím datové schránky ve formátu PDF do 19.2.2024.

 

ID datové schránky CESNET, z.s.p.o. pro podávání návrhů projektů je: gn35eaq

 

Do pole „Věc“ v rámci datové zprávy navrhovatel uvede „Fond rozvoje sdružení CESNET- 2024/1“.

Na projekty došlé po termínu nebude brán zřetel.

 

Pro výběrové řízení Fondu rozvoje platí Konkurzní řád Rady Fondu rozvoje sdružení CESNET v platném znění. Tento dokument je přístupný na adrese https://fondrozvoje.cesnet.cz/

 

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny na adrese https://fondrozvoje.cesnet.cz/

Řešitelé přijatých projektů obdrží pokyny k dalšímu postupu.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  16.11.2023                                                   Ing. Olga Klápšťová v.r.

       předsedkyně Rady Fondu rozvoje sdružení CESNET

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional