fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz

Návod k vyplňování formulářů projektu

Projekt se podává ve vyplněných PDF formulářích. Listy A1, A2 a A3 tvoří jeden formulář, list B je samostatný formulář. V samostatném souboru se přikládá text projektu.

LIST A1 - PODACÍ LIST PROJEKTU

Název projektu – uveďte plný název podávaného projektu
Oblast a tematický okruh – vyberte z nabídky
Celkový počet řešitelů - uveďte číslicí celkový počet řešitelů (tj. včetně hlavního řešitele), kteří se budou podílet se na řešení projektu
Navrhovaná délka trvání projektu (počet měsíců) – uveďte předpokládanou dobu řešení projektu v měsících
Finanční prostředky požadované z FR CESNET – částky se automaticky vypočítají a doplní podle údajů v listu A3
Hlavní řešitel – do tohoto odstavce uveďte identifikační údaje hlavního řešitele: Příjmení, jméno, titul hlavního řešitele
Název člena sdružení – plný název člena sdružení, který je nositelem projektu
Ústav AV/ org. součást člena – uveďte přesné označení ústavu Akademie věd nebo organizační součásti člena, jehož zaměstnancem je hlavní řešitel
Sídlo – adresa organizace
Telefon, e-mail – kontaktní telefon a e-mail hlavního řešitele
Anotace projektu – Stručná anotace v českém a anglickém jazyce

LIST A2 – CHARAKTERISTIKA CÍLE PROJEKTU A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉHO PŘÍNOSU

Konkrétní výstupy – uveďte, jaké konkrétní výstupy bude mít projekt
V čem spočívá přínos projektu – popište podrobněji, v čem bude spočívat přínos projektu pro sdružení CESNET
Vlastní rozvojový projekt – text projektu zpracujte podle osnovy uvedené ve formuláři a přiložte jako samostatný soubor
Ochrana duševního vlastnictví – zaškrtněte ANO, pokud předpokládáte, že výsledkem projektu/jedním z výsledků projektu může být předmět způsobilý ochrany právem duševního vlastnictví (např. vynález, užitný vzor, autorské dílo, počítačový program). V případě, že označíte ANO, uveďte v návrhu projektu předpokládaný způsob ochrany takového výsledku a zda bude nutné omezení závěrečné zprávy projektu.
Prohlášení
NE, NEŽÁDALI JSME vyberte v případě, že se s tímto projektem neucházíte o financování či spolufinancování i z jiného zdroje
ANO tuto volbu vyberte v případě, že tento projekt je již financován z jiného zdroje
MÁME ZAŽÁDÁNO vyberte v případě, že žádáte o financování tohoto projektu i z jiného zdroje
Zdroj financování – v případě volby ANO a MÁME ZAŽÁDÁNO vyplňte zdroj financování (např. GAČR, TAČR apod.)

LIST A3 - ROZPOČET NÁKLADŮ S PŘIPOJENOU DOKUMENTACÍ

Vyplňte sloupce Spoluúčast nositele a Požadováno z Fondu rozvoje. Celkové částky ve sloupci Náklady celkem se automaticky dopočítají. Finanční částky uvádějte v tis. Kč. včetně DPH.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dříve Investiční náklady)
Dlouhodobým hmotným majetkem z hlediska CESNETu jsou:

 • nemovitosti
 • samostatné movité věci splňující následující kritéria:
  • jde o movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením,
  • jejich vstupní cena je vyšší než 80 tis. Kč bez DPH,
  • doba použitelnosti je delší než jeden rok.


Dlouhodobým nehmotným majetkem z hlediska CESNETu jsou:
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • software může být nabyt samostatně, tj. není součástí hardware a jeho ocenění, nebo vlastní činností za účelem obchodování s ním;
 • ocenitelná práva
dlouhodobý nehmotný majetek musí splňovat tato kriteria:
 • jeho vstupní cena je vyšší než 80 tis. Kč bez DPH,
 • doba použitelnosti je delší než jeden rok.


Ostatní náklady (dříve Neinvestiční náklady) – rozepište podle struktury uvedené v tabulce. Finanční částky uvádějte v tis. Kč včetně DPH.
Mzdy – rozepište podle struktury uvedené v tabulce. V kontextu FR jsou míněny zejména mzdové náklady plynoucí z pracovního poměru. Finanční částky uvádějte v tis. Kč včetně DPH.
Ostatní osobní výdaje - rozepište podle struktury uvedené v tabulce. V kontextu FR jsou míněny dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Finanční částky uvádějte v tis. Kč včetně DPH.
Režie - rozepište podle struktury uvedené v tabulce. Celkem režie může dosahovat maximální výše 15% z celkových neinvestičních prostředků projektu (z částek včetně DPH).

Drobným nehmotným majetkem z hlediska CESNETu jsou:
majetkové položky, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 80 tis. Kč bez DPH
majetkovými položkami jsou zejména programové vybavení a licence.


Drobným hmotným majetkem z hlediska CESNETu jsou:
movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje 80 tis. Kč bez DPH.


Prohlášení řešitele – nedílnou součástí je datum a podpis řešitele

LIST B – PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ČLENA SDRUŽENÍ CESNET

Název projektu – uveďte plný název podávaného projektu
Hlavní řešitel – uveďte příjmení, jméno, titul hlavního řešitele
Název člena - plný název člena sdružení, který je nositelem projektu
Ústav AV/ org. součást člena – uveďte přesné označení ústavu Akademie věd nebo organizační součást člena, jehož zaměstnancem je hlavní řešitel
Finanční prostředky požadované z FR CESNET – rozepište požadované finanční prostředky rozdělené na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dříve investiční) – IV a ostatní (dříve neinvestiční) – NIV, součet na konci řádku se provede automaticky. Všechny částky uvádějte v tis. Kč. Požadované finanční prostředky uvádějte včetně DPH.
Vyjádření statutárního zástupce – člena sdružení CESNET – doplňte název organizace a částku, kterou organizace přispěje na řešení projektu. Nedílnou součástí tohoto vyjádření je datum, jméno a podpis statutárního zástupce

Realizace projektů probíhá na základě smlouvy o spolupráci nebo jiné obdobné smlouvy.
V případě přijetí projektu k realizaci, obdrží řešitel vyrozumění o výši prostředků z FR poskytnutých na příslušný projekt. Po uzavření smlouvy budou prostředky převedeny nositeli projektu a čerpány hlavním řešitelem v souladu se schváleným rozpočtem projektu. Čerpání položek na odměny řešitelům, s tím spojené částky na zdravotní a sociální pojištění a položky režie je možné až po vyřešení a úspěšném obhájení výsledků projektu. Pokud řešitel projektu na základě schváleného rozpočtu pořídí z prostředků FR majetek, pak tento majetek zůstává ve vlastnictví nositele projektu.
V případě jakékoliv změny projektu je třeba požádat o souhlas Radu FR prostřednictvím Agentury FR (agentura-fr@cesnet.cz).

Pokud požadujete při řešení projektu součinnost ze strany CESNETu (jinou než využití standardní konektivity), uveďte toto v samostatné příloze projektu. Specifikujte součinnost a přiložte vyjádření CESNETu (pracovníka odpovědného za poskytnutí této součinnosti).

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional