fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém komplexního řízení přístupových údajů v prostředí veřejných vysokých škol
Řešitel: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Jan Izydorczyk (MU), Adam Skrášek (MU), Ing. František Řezníček (MU), Marek Jaroš (MU), Peter Mercell (MU), Bc. Andrej Valíček (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.6.2022 - 29.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Kybernetická bezpečnost je stále palčivějším tématem dotýkajícím se mnoha aspektů provozu všech institucí. Jedním z důležitých prvků kybernetické bezpečnosti organizace jsou postupy pro zacházení s přístupovými údaji jako jsou například hesla, šifrovací klíče, přístupové tokeny atd., pro něž se vžil pojem „secrets”. Pro řešení správy a sdílení secrets existuje řada technických nástrojů i zavedených postupů. Ne všechny akademické instituce v ČR jsou na stejné úrovni stran postupů kybernetické bezpečnosti, při-tom mají obrovskou základnu uživatelů a rozsáhlé IT zázemí, často tvořené specializovanými IT sys-témy a rozsáhlými kolekcemi cenných nebo citlivých výzkumných dat. Rozsah problému správy secret v tomto prostředí ještě umocňuje spolupráce akademických institucí skrze národní e-infrastrukturu a Zákon o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“), které pro naprostou většinu akademických institu-cí v ČR znamenají zcela konkrétní legislativní požadavky pro oblast kybernetické bezpečnosti vybra-ných IT systémů. Cílem tohoto projektu proto je vybrat a uvést do standardní praxe vhodné nástroje a postupy pro sprá-vu a sdílení secrets na institucionální úrovni pro potřeby vzdělávacích institucí a sdílené e-infrastruktury v ČR, a tím pomoci zlepšit celkovou kybernetickou bezpečnost českých akademických institucí. Navržené řešení musí uspokojit nejen požadavky na retenci a sdílení secrets, ale také musí umožňovat automatizaci a zjednodušovat použití secrets v (Sec)DevOps nástrojích a podporovat služ-by české e-infrastruktury provozované sdružením CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=691

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional