fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz

Konkurzní řád platný do 17.12.2020 naleznete ZDE.


Konkurzní řád Rady Fondu rozvoje

 

Č Á S T P R V N Í

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Konkurzní řád Rady Fondu rozvoje (dále jen „Konkurzní řád“ a „Fond“) upravuje podle Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET (dále jen „Řád hospodaření“) způsob a formu vyhlášení výběrového řízení a činnost Rady Fondu rozvoje (dále jen „Rada“) a Agentury Rady (dále jen „Agentura“):

a) ve výběrových řízeních,

b) při hodnocení výsledků dosažených projekty přijatými Radou ve výběrových řízeních.

 

Čl. 2

Agentura

 

(1) Agentura je tvořena určenými zaměstnanci CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“), jejichž pracovní náplní je zajišťovat plnění některých vybraných úkolů souvisejících s naplňováním poslání Fondu.

(2) Agentura provádí svoji činnost podle pokynů předsedy a místopředsedy Rady.

 

Č Á S T D R U H Á

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Čl. 3

 

Účel výběrového řízení

 

Účelem výběrového řízení je vybrat z návrhů projektů došlých Agentuře na základě vyhlášeného výběrového řízení návrhy projektů, které nejlépe vyhovují podmínkám výběrového řízení a splňují formální náležitosti.

 

Čl. 4

Působnost Rady ve výběrovém řízení

 

(1) Působnost Rady je dána Řádem hospodaření a tímto Konkurzním řádem.

(2) Rada

a) vyhlašuje výběrové řízení, stanoví jeho obsahovou náplň a termín pro podávání návrhů projektů (čl.    6),

 

b) vydává metodické a závazné organizační pokyny pro výběrové řízení,

c) rozhoduje o zamítnutí návrhu projektu (čl. 11 odst. 2),

d) rozhoduje o vrácení návrhu projektu řešiteli zpět s doporučujícími připomínkami k přepracování

(čl. 11 odst. 4),

e) rozhoduje o vyloučení návrhu projektu (čl. 11 odst. 3),

f) rozhoduje o vyloučení řešitele nebo spoluřešitele (čl. 8) z činnosti Fondu, a to až na dobu tří let, 

g) rozhoduje o přijetí návrhu projektu,

h) rozhoduje o výši finančních prostředků poskytnutých z Fondu návrhu projektu; při tomto rozhodování není Rada vázána návrhem řešitele,

a to vše v souladu s pravidly stanovenými dále Konkurzním řádem.

(3) Rada je oprávněna zrušit své rozhodnutí a v téže věci přijmout nové rozhodnutí, vyjdou-li dodatečně najevo nově zjištěné skutečnosti.

(4) Vyhlašování a oznamování rozhodnutí Rady podle odstavce 2 se řídí čl. 12.

 

Čl. 5

Působnost Agentury ve výběrovém řízení

Agentura

a) zajišťuje podle pokynů Rady podle čl. 4 odst. 2 písm. a) vyhlášení výběrového řízení,

b) vydává pro potřeby řešitelů návody a metodické pomůcky,

c) přijímá podané návrhy projektů,

d) potvrzuje převzetí návrhů projektů,

e) zpracovává a vede evidenci podaných návrhů projektů,

f) kontroluje formální náležitosti podaných návrhů projektů stanovené v čl. 7 a čl. 8 tohoto

Konkurzního řádu a ve vyhlášení výběrového řízení,

g) rozhoduje o vrácení nebo odmítnutí návrhu projektu, nesplňuje-li formální náležitosti,

h) oznamuje rozhodnutí podle písm. g) řešiteli, v případě vrácení návrhu projektu spolu s poučením

o způsobu opravy nedostatků v návrhu projektu,

i) předává projekty, které splňují formální náležitosti, Radě k dalšímu vyhodnocení,

j) zpracovává a vede seznamy oponentů pro jednotlivé tematické okruhy, v nichž jsou výběrová

řízení vyhlašována,

k) připravuje a zajišťuje podklady pro jednání Rady,

l) zpracovává a vede evidenci rozhodnutí Rady,

m) zpracovává a vede evidenci projektů přijatých Radou,

n) vypracovává návrhy smluv pro jednotlivé přijaté projekty, tyto návrhy projednává a předkládá ke schválení.

 

Čl. 6

Vyhlášení výběrového řízení

 

(1) Výběrové řízení vyhlašuje Rada

a) sdělením uveřejněným na internetových stránkách sdružení,

b) písemným sdělením zaslaným všem řádným i přidruženým členům sdružení (dále jen “člen”

nebo “člen sdružení”, vyjma případů, kdy bude uvedena konkrétní kategorie člena),

c) dalšími způsoby dle rozhodnutí Rady.

(2) Sdělení o vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 1 obsahuje zejména:

a) tematické okruhy návrhů projektů a jejich zadání,

b) podmínky účasti ve výběrovém řízení,

c) termín, způsob a místo podání návrhů projektů,

d) způsob a termín vyhlášení výsledků výběrového řízení.

 

Čl. 7

Návrh projektu

 

(1) Návrh projektu je přihláškou do výběrového řízení.

(2) Návrh projektu musí obsahovat všechny informace nezbytné pro jeho posouzení Radou (vlastní návrh projektu) a požadované administrativní zpracování (formuláře v požadovaném rozsahu).

(3) Návrh projektu obsahuje:

a) popis aktuálního stavu předmětu výběrového řízení (řešeného problému),

b) cíle a přínos projektu, způsob a délku realizace navrhovaného řešení,

c) předpokládanou prezentaci výsledků navrhovaného řešení,

d) finanční rozvahu navrhovaného řešení,

e) popis odborné kompetence řešitelů ve vztahu k předmětu návrhu projektu.

(4) Délka realizace projektu je zpravidla 1 rok, mohou však být podávány i návrhy projektů s kratší či delší délkou realizace.

(5) V rozsahu stanoveném Radou se k návrhu projektu vyjadřují statutární orgány člena sdružení nebo orgánu jím pověřeného; nezbytnou součástí tohoto vyjádření je příslib institucionálního zabezpečení. Další financování aktivit založených projektem přejímá pracoviště řešitele.

 

Čl. 8

Řešitel, spoluřešitel a nositel projektu

 

(1) Řešitelem návrhu projektu (dále jen „řešitel") může být pouze zaměstnanec v pracovním poměru k členu sdružení s vyšším než polovičním pracovním úvazkem nebo, připouští-li to výslovně zadání tematického okruhu podle čl. 6 odst. 2 písm. a), též student doktorského studijního program v prezenční formě studia na vysoké škole, která je členem sdružení.

(2) Spoluřešitelem návrhu projektu (dále jen „spoluřešitel“) může být zaměstnanec člena sdružení, student doktorského studijního programu na vysoké škole, která je členem sdružení, jakož i jiná fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou pro ustanovení spoluřešitele je souhlas jemu nadřízeného pracovníka oprávněného jednat v pracovněprávních vztazích.

(3) Spoluřešitel je povinen řídit se pokyny řešitele.

(4) Řešitel je povinen:

a) dodržet náležitosti návrhu projektu podle čl. 7,

b) uvést v návrhu projektu pravdivé a úplné údaje,

c) realizovat Radou přijatý projekt řádně a v rámci schváleného rozpočtu, dodržet harmonogram projektu,

d) nakládat s finančními prostředky poskytnutými z Fondu v souladu se zásadami pro hospodaření s prostředky člena sdružení a podmínkami stanovenými ve smlouvě uzavřené se sdružením,

e) upozorňovat včas orgány člena sdružení a Radu na překážky bránící další realizaci projektu,

f) řídit práci řešitelského týmu,

g) v případě, že ze závažných důvodů není možné splnit termín dokončení projektu, požádat Radu bez zbytečného odkladu o prodloužení termínu ukončení projektu a tuto žádost řádně zdůvodnit,

h) předložit nejpozději do jednoho měsíce po datu ukončení projektu kompletní závěrečné dokumenty k projektu,

i) účastnit se závěrečného oponentního řízení podle čl. 18 odst. 3 písm. c), je-li k tomu Radou vyzván,

j) při zveřejnění výsledků projektu uvést, že jich bylo dosaženo s přispěním Fondu.

(5) Členové Rady nemohou být řešiteli ani spoluřešiteli návrhu projektu.

(6) Nositelem projektu může být pouze člen sdružení.

 

Čl. 9

Oponentura návrhu projektu

 

(1) Návrh projektu předložený Radě v rámci výběrového řízení oponují

a) dva oponenti, jde-li o návrh projektu, jehož celkový rozpočet nepřesahuje 3 miliony Kč,

b) tři oponenti, jde-li o návrh projektu, jehož celkový rozpočet je vyšší než 3 miliony Kč.

(2) Oponenty konkrétního návrhu projektu jmenuje Rada ze seznamu podle čl. 5 písm. j).

(3) Návrh projektu navrhovaný pověřeným členem Rady - zpravodajem k zamítnutí podle čl. 11 odst. 2 nemusí být oponován.

 

Čl. 10

Projednání návrhů projektů a posudků Radou

 

(1) Rada projedná všechny podané návrhy projektů, které nebyly vráceny k doplnění formálních náležitostí podle čl. 5 písm. g), a k nim předložené oponentury (posudky).

(2) S přihlédnutím k oponenturám a návrhu člena Rady – zpravodaje rozhodne Rada v souladu s čl. 11

o:

a) zamítnutí,

b) vyloučení,

c) vrácení s doporučujícími připomínkami k přepracování nebo doplnění,

d) nepřijetí,

e) přijetí návrhu projektu,

f) přijetí projektu s doplněním,

g) přijetí návrhu projektu se snížením příspěvku z Fondu.

 

Čl. 11

Rozhodnutí o návrhu projektu

 

(1) Na přijetí návrhu projektu není právní nárok.

(2) Návrh projektu bude Radou zamítnut, jestliže:

a) nesplňuje zadání vyhlášeného tematického okruhu,

b) prezentuje jako přínos standardní povinnosti zaměstnance nebo studenta člena sdružení,

c) jsou jeho výstupy formulovány velmi obecně či nejasně,

d) je totožný s projektem, který již byl Radou přijat,

e) je totožný s návrhem projektu, který byl v předchozím výběrovém řízení zamítnut,

f) přínos a cíle návrhu projektu nenaplňují v dostatečné míře cíle vyhlášených tematických okruhů,

g) navržený projekt není přínosem pro členy sdružení,

h) je oprávněně zpochybnitelná jeho úspěšná realizace,

i) jestliže řešitel bez řádného zdůvodnění nesplní všechny požadavky Rady na přepracování nebo doplnění návrhu projektu,

j) požaduje z Fondu prostředky na výdaje, které zadání tematického okruhu či podmínky vyhlášeného výběrového řízení nepřipouštějí,

k) nejsou jeho finanční požadavky dostatečně zdůvodněny,

l) požadovaná výše prostředků neodpovídá běžným nákladům na pořízení v projektu definovaných zařízení, služeb, licencí a zajištění v projektu popsaných činností,

m) návrh jako celek je nedbale zpracován.

(3) Návrh projektu bude Radou z dalšího projednávání ve výběrovém řízení vyloučen, jestliže porušuje obecně uznávané zásady etiky ve vědě a výzkumu.

(4) Shledá-li to Rada jako účelné, může řešiteli návrh projektu vrátit s doporučujícími připomínkami k doplnění nebo přepracování.

(5) Návrh projektu může být Radou nepřijatý z důvodu vyčerpání celkového limitu finančních prostředků určených pro financování projektů v daném rozpočtovém roce.

(6) Jestliže projekt splňuje veškeré formální náležitosti, prošel oponentním řízením a jsou k dispozici finanční prostředky, může Rada návrh projektu:

a) přijmout,

b) přijmout s tím, že požadovaný příspěvek z Fondu sníží,

c) přijmout s doplněním.

 

Čl. 12

Vyhlášení rozhodnutí

 

(1) Rozhodnutí podle čl. 10 odst. 2 vyhlašuje Rada oznámením řešiteli. Rozhodnutí podle čl. 10 odst. 2 písm. b) je oznámeno také příslušnému členu sdružení, k němuž je řešitel v poměru podle čl. 8 odst. 1. V rozhodnutí Rada uvede důvody vyloučení projektu.

(2) Rozhodnutí podle čl. 10 odst. 2 písm. e) f) g) vyhlašuje Rada a) na internetové adrese podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) oznámením řešiteli a příslušnému členu sdružení, k němuž je řešitel v poměru

podle čl. 8 odst. 1.

(3) Seznam přijatých návrhů projektů spolu s přidělenými finančními prostředky je zveřejněn

na webové stránce sdružení www.cesnet.cz/fond-rozvoje, a to po projednání představenstvem

sdružení.

 

Č Á S T T Ř E T Í

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH PROJEKTY

Čl. 13

Účel hodnocení výsledků dosažených projekty

přijatými ve výběrových řízeních

 

Účelem hodnocení výsledků dosažených projekty přijatými Radou ve výběrových řízeních (dále jen „hodnocení výsledků projektů“) je zhodnotit:

a) přínos realizace jednotlivých projektů pro sdružení a

b) přínos vynaložených prostředků v hodnoceném období jako celku.

 

Čl. 14

Působnost Rady při hodnocení výsledků projektů

 

Rada při hodnocení výsledků projektů:

a) odpovídá za hodnocení výsledků projektů podle čl. 13,

b) jmenuje a odvolává členy hodnotící komise a jejího předsedu,

c) jmenuje oponenty pro posouzení realizace jednotlivých projektů.

d) vypracovává zprávu o hodnocení výsledků řešených projektů,

e) rozhoduje o sankcích pro ty řešitele, kteří porušili své základní povinnosti; sankcí je vyloučení z účasti ve výběrovém řízení na 1-3 roky,

f) rozhoduje o ukončení projektu, pokud řešitel nebo nositel projektu sám o ukončení projektu požádal,

g) rozhoduje o ukončení projektu, pokud řešitel ani po předchozím upozornění neplní své povinnosti specifikované v čl. 8, a rozhoduje o způsobu finančního vypořádání mezi sdružením a nositelem takto ukončeného projektu v souladu s uzavřenou smlouvou mezi sdružením a nositelem projektu,

h) předkládá každoročně valné hromadě sdružení zprávu o hodnocení výsledků projektů realizovaných v uplynulém období,

i) rozhoduje o způsobu finančního vypořádání v souladu s uzavřenou smlouvou mezi sdružením a nositelem projektu v případě, že projekt nebyl obhájen,

j) rozhoduje o sankcích pro řešitele, kteří neobhájili projekt podle čl. 18 odst. 4 písm. d), sankcí je vyloučení z účasti ve výběrovém řízení na 1-3 roky.

 

Čl. 15

Působnost Agentury při hodnocení výsledků projektů

 

Agentura při hodnocení výsledků projektů:

a) zajišťuje termín a místo konání závěrečného oponentního řízení,

b) oznamuje termín a místo konání závěrečného oponentního řízení,

c) připravuje podklady pro závěrečné oponentní řízení,

d) vyhlašuje název projektu, jeho evidenční číslo a řešitele, který bude předmětem závěrečného oponentního řízení,

e) kompletuje materiály pro hodnocení výsledků projektů,

f) zřizuje a vede evidenci rozhodnutí Rady učiněných v rámci závěrečného oponentního řízení,

g) archivuje po dobu tří let od ukončení závěrečného oponentního řízení veškerou dokumentaci

tohoto řízení.

 

Čl. 16

Závěrečné dokumenty projektu

 

(1) Výsledky dosažené projektem přijatým ve výběrovém řízení jsou obsaženy v závěrečných dokumentech projektu (dále jen „závěrečné dokumenty“).

(2) Obligatorní součástí závěrečných dokumentů jsou

a) závěrečná zpráva o projektu a

b) výkaz hospodaření s finančními prostředky poskytnutými projektu z Fondu.

(3) Je-li závěrečná zpráva o projektu jen stručnou verzí obsáhlejší studie, řešitel je povinen předložit hodnotící komisi prostřednictvím Agentury i tuto obsáhlejší studii.

(4) Další součásti závěrečných dokumentů jsou každoročně upřesňovány v pokynech Rady podle čl. 4 odst. 2 písm. b).

(5) Závěrečné dokumenty vyhotovuje řešitel v elektronické verzi a jedné tištěné verzi. Elektronickou i tištěnou verzi závěrečných dokumentů předá řešitel Agentuře.

(6) Pomocnou součástí závěrečných dokumentů je též kompletní návrh projektu v podobě, v jaké byl přijat Radou. Tento podklad poskytuje hodnotící komisi Agentura.

 

Čl. 17

Oponentura výsledků dosažených projekty

 

(1) Pro potřeby hodnocení výsledků dosažených projektem jmenuje Rada

a) dva oponenty, jsou-li hodnoceny výsledky projektu, jehož celkový rozpočet nepřesáhl

3 miliony Kč,

b) tři oponenty, jsou-li hodnoceny výsledky projektu, jehož celkový rozpočet byl vyšší než 3 miliony Kč.

(2) Při jmenování oponentů podle odstavce 1 se postupuje podle čl. 9 odst. 2.

(3) Oponent nesmí být v pracovním ani jiném obdobném poměru k zaměstnavateli řešitele nebo kteréhokoliv ze spoluřešitelů hodnoceného projektu.

(4) Pro vypracování posudku musí mít oponent k dispozici závěrečné dokumenty hodnoceného projektu. Agentura postoupí oponentovi závěrečné dokumenty na dobu nezbytně nutnou k vypracování posudku.

(5) Oponenti jsou pozváni na prezentaci výsledků projektu, pokud hodnotící komise rozhodla o jejím konání.

(6) Oponent zpracuje písemný posudek na výsledky dosažené hodnoceným projektem a předá jej Agentuře.

(7) Oponent se při zpracovávání posudku vyjádří zejména k:

a) výsledkům realizace projektu v porovnání s cíli vytčenými v návrhu projektu,

b) využitelnosti výsledků realizace projektu, včetně využití technického a přístrojového vybavení

pořízeného z finančních prostředků Fondu,

c) způsobu hospodaření s finančními prostředky přidělenými z Fondu.

 

Čl. 18

Hodnotící komise a její působnost - závěrečné oponentní řízení

 

(1) Hodnocení provádí hodnotící komise ustanovená Radou. Činnost hodnotící komise řídí její předseda jmenovaný Radou. Členem nebo předsedou hodnotící komise může být člen Rady.

(2) Hodnotící komise je pomocným orgánem Rady. Hodnotící komise pro každý hodnocený projekt má nejméně tři členy.

(3) Hodnocení se provádí na základě

a) závěrečných dokumentů projektu podle čl. 16,

b) oponentských posudků podle čl. 17,

c) prezentace dosažených výsledků, pokud je hodnotící komisí rozhodnuto o jejím konání.

(4) Výsledkem hodnocení projektu hodnotící komisí je hodnocení

a) Projekt úspěšně obhájený

b) Projekt obhájený s výhradami

c) Projekt neobhájený a vrácený řešiteli k dokončení

d) Projekt neobhájený a ukončený

V případě dle písm. c) rozhoduje hodnotící komise o novém termínu pro dokončení projektu. V případě dle písm. d) navrhuje hodnotící komise způsob finančního vypořádání mezi sdružením a nositelem ukončeného projektu v souladu s uzavřenou smlouvou mezi sdružením a nositelem projektu. O navrženém způsobu finančního vypořádání rozhoduje Rada v souladu s uzavřenou smlouvou mezi sdružením a nositelem projektu. Současně může hodnotící komise navrhnout Radě vyloučit řešitele projektu z účasti ve výběrovém řízení na 1-3 roky, o této sankci pak rozhodne Rada.

(5) Hodnotící komise vypracuje zprávu o hodnocení projektu. Součástí zprávy jsou:

a) hodnocení výsledků realizace projektu v porovnání s cíli vytčenými v návrhu projektu,

b) hodnocení využitelnosti výsledků realizace projektu, včetně využití technického a přístrojového vybavení pořízeného z finančních prostředků Fondu,

c) hodnocení hospodaření s finančními prostředky přidělenými z Fondu,

d) přínos realizace projektu pro sdružení a členy sdružení.

(6) Předseda hodnotící komise:

a) řídí jednání hodnotící komise při závěrečném hodnocení výsledků projektu,

b) dbá, aby se hodnotící komise vyjádřila k dosažení cílů posuzovaných projektů,

c) zajistí, aby hodnotící zpráva spolu s posudky oponentů byla doručena Agentuře nejpozději týden po uskutečnění oponentního řízení.

 

Čl. 19

Náklady a odměňování

řešitelů, spoluřešitelů, členů hodnotící komise oponentů a pracovníků Agentury

 

(1) Náklady na hodnocení projektu jsou považovány za náklady spojené s projektem a budou hrazeny z finančních zdrojů Fondu.

(2) Odměna řešiteli a spoluřešitelům může být přiznána Radou v rámci závěrečného oponentního řízení, pokud byl projekt úspěšně vyřešen a pokud byla odměna plánována v rozpočtu projektu.

(3) Odměnu členů Rady činných v hodnocení výsledků řešených projektů přiznává představenstvo sdružení na návrh Rady.

(4) Oponenti a pracovníci Agentury jsou odměňováni na návrh Rady sdružením z finančních zdrojů Fondu.

 

Č Á S T Č T V R T Á

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 20

 

(1) Tento Konkurzní řád nahrazuje Konkurzní řád fondu rozvoje CESNET, z. s. p. o. ze dne 17. 12. 2020.

(2) Tento Konkurzní řád je platný dnem jeho schválení valnou hromadou.

(3) Případné změny Konkurzního řádu nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí valné hromady bylo přijato.

 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2021

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional